کتاب قربانی در ادیان الهی / خوراک

کتاب قربانی در ادیان الهی

در این کتاب ضمن تعاریف گوناگونی که از موضوع قربانی بیان شده است ، به اساطیر مربوط به این موضوع نیز اشاره شده است. تئوری های علمی ارائه شده در این زمینه نیز بررسی گردیده که در پی این بررسی کلیات مشترک مربوط به موضوع قربانی به دست آمده است. ویژگی های قربانی نزد ملل گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است.
ضمن اشاره ای مختصر به تاریخ ادیان توحیدی ( زرتشتی ، یهودی ، مسیحی و اسلام ) ، موضوع قربانی در این ادیان از لحاظ تاریخی و فلسفی و آداب و شعا یر بیان گردیده است. سیر تحول قربانی در طول تاریخ و تأثیری که ادیان از هم دیگر می پذیرند نیز از موضوعات بررسی شده در این کتاب است.
هدف نویسنده پی بردن به قصد و نیت از قربانی ، یافتن ارتباط بین قربانی ها و اسطوره های مرتبط با آن ها و منشأ قربانی و در نهایت مقایسه ی قربانی ها بین ادیان توحیدی است.
حاصل بررسی ها به طور خلاصه این چنین بود: نزد مللی که تحت تأثیر یک دین الهی غالب قرار نگرفته اند (مثل کشور هند ) ، هنوز هم شکل ابتدایی قربانی که یکی از موارد آن آن قربانی انسانی است یافت می شود.
در بعضی از ادیان قربانی از صورت مادی آن خارج شده و به صورت قربانی باطنی در آمده است ،
زیرا به جنبه ی عرفانی قربانی پرداخته شده است ، که در نتیجه صورتی نمادین از قربانی برای بشر باقی مانده است.
در باب شعایر قربانی ، چنین استنباط می شود که شباهت های زیادی نزد ملل گوناگون وجود داشته است که ناشی از شباهت یا منشأ مشترک اسطوره های مربوط به قربانی است .

اخبار

(۱۳۹۲/۰۵/۰۸) کتاب قربانی در ادیان الهی در بسیاری از کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور قابل دسترسی است. برای اطمینان از وجود این کتاب در کتابخانه مورد نظر خود در سایت کتابخانه‌های عمومی کشور جستجو کنید.

(۱۳۹۰/۱۰/۲۶) اهدای ۶۰۰ نسخه از کتاب قربانی در ادیان الهی توسط مولف کتاب به کتابخانه های عمومی